Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 02Отпадъци от производство на чугун и стомана
10 02 01Отпадъци от преработване на шлака
10 02 02Непреработвана шлака
10 02 07*Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 02 08Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07
10 02 10Нагар/окалина
10 02 11*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 02 12Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11
10 02 13*Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 02 14Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13
10 02 15Други утайки и филтърен кек
10 02 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба