Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 08Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде
19 08 01Отпадъци от решетки и сита
19 08 02Отпадъци от песъкоуловители
19 08 05Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
19 08 06*Наситени или отработени йоннообменни смоли
19 08 07*Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници
19 08 08*Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали
19 08 09Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
19 08 10*Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09
19 08 11*Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
19 08 12Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
19 08 13*Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
19 08 14Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13
19 08 99Отпадъци, неупоменати другаде