Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 06Отпадъци от пирометалургия на медта
10 06 01Шлаки от първия и втория етап на производство
10 06 02Дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство
10 06 03*Прах от отпадъчни газове
10 06 04Други частици и прах
10 06 06*Твърди отпадъци от пречистване на газове
10 06 07*Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 06 09*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 06 10Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09
10 06 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба