Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 12Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали
10 12 01Отпадъчна смес преди термично обработване
10 12 03Прахови частици и прах
10 12 05Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 12 06Отпадъчни леярски форми
10 12 08Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)
10 12 09*Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 12 10Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09
10 12 11*Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали
10 12 12Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11
10 12 13Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
10 12 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба