Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
04Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост
04 02Отпадъци от текстилната промишленост
04 02 09Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
04 02 10Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)
04 02 14*Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители
04 02 15Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14
04 02 16*Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества
04 02 17Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16
04 02 19*Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
04 02 20Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19
04 02 21Отпадъци от необработени текстилни влакна
04 02 22Отпадъци от обработени текстилни влакна
04 02 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба