Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 09Отпадъци от предварителна подготовка на питейни води или на води за промишлени цели
19 09 01Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки
19 09 02Утайки от избистряне на вода
19 09 03Утайки от декарбонизиране
19 09 04Отработен активен въглен
19 09 05Наситени или отработени йонообменни смоли
19 09 06Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници
19 09 99Отпадъци, неупоменати другаде