Оценка на екологични щети

 

Оценката на екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация

Цел на оценката и въвеждане на процедурата

Целта на оценката е да се отстранят екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата като собственик на стопански обекти и се приведе производствената им площадка в съответствие с нормативните изисквания по околна среда, което индиректно да събуди инвеститорския интерес в приватизационния процес.

Оценката се обособява като самостоятелна в края на 1999 г., когато условията и редът за нейното извършване се определят с Наредба, приета с ПМС № 196/01.11.1999 г. Преди този факт се изпълнява в рамките на ОВОС за обекти в експлоатация. Това е свързано с разработената през 1996 г. от МОСВ Национална програма за екологично обследване на действащи предприятия. Въвежда се изискване обследването да се провежда от независими експерти и да се заплаща от предприятието. В резултат на тези обследвания, чрез решение на МОСВ се определят временни норми, които се прилагат от предприятията докато не бъдат достигнати нормите за допустими емисии на вредни вещества в околната среда. С постановяването на решението се одобрява и Програма за привеждане на дейността на предприятието в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда.

През 1998 г. министърът на околната среда и водите одобрява “Методически указания за обхват и съдържание на докладите за оценка на щетите от стари замърсявания при приватизация”. Въз основа на националния метод за оценка на стари замърсявания от промишлените площадки, в МОСВ са разгледани редица доклади за минали щети. В началото на м.декември 1998 год. Световната банка отпуска на българското Правителство кредит в размер на 16 млн. щ.д. за изпълнение на Пилотен проект “Подобряване на условията на околната среда в района на Медодобивен комбинат гр.Пирдоп”. Това са първите практически стъпки към решаване на проблеми в резултат от стари замърсявания, за които отговорност носи държавата.

През 1998 г. започва реалното изпълнение на одобрени от МОСВ програми за намаляване на щетите върху околната среда, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация. Програмите представляват част от механизма, по който държавата поема отговорността за решаване на проблеми със стари замърсявания в района на приватизирани промишлени предприятия.

През м. април 2000 г. Световна банка отпуска нов заем на България за изпълнение задълженията на държавата за финансиране отстраняване на минали екологични щети в големи промишлени предприятия /металургия, рудодобив, нефтопреработваща промишленост в размер на около 49,5 млн. долара. Едновременно с това с решенията по ОВОС за тези предприятия са утвърдени мащабни инвестиционни програми, които тези предприятия следва да финансират и реализират с оглед достигане на екологичните нормативни изисквания.

През 2001 г. МОСВ издава Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България, разработен по съвместен проект с Министерството на околната среда и селското стопанство на Саксония, Германия – основно ръководство при:

  1. инвентаризацията на стари замърсявания;
  2. проучванията и мерките за отстраняване на щетите;
  3. контрола на резултатите от предприетите мерки.

Отговорност на държавата за екологичните щети

С приемането на Наредбата за условията за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация (Приета с ПМС № 173/2004 г.) се уреждат условията и редът за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили до момента на приватизация, с изключение на сключените приватизационни договори до 1 февруари 1999 г. При приватизация, държавата носи отговорност за екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация. Държавата осигурява финансиране на дейностите по отстраняване на екологичните щети чрез средства, заложени в Закона за държавния бюджет за съответната година, и средства, предоставени от дарители, предназначени за опазване на околната среда в Република България.

След промените в § 9 на Преходните и заключителните разпоредби на ЗООС от месец юни 2008 г., при приватизация, отговорността за нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия носят съответните приватизирани дружества или собственици на обособени части и възстановяването на околната среда е за тяхна сметка. Това е регламентирано с приетия нов ЗАКОН
за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
(Обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.), с който се урежда отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети при спазване на принципа “замърсителят плаща” и на принципа за устойчиво развитие. Законът се прилага в случаите на причинени екологични щети или непосредствена заплаха за възникване на екологични щети, причинени от действие или бездействие. С него се определят:

1. екологичните щети и непосредствената заплаха за възникване на такива щети;

2. правомощията на органите на изпълнителната власт и правата и задълженията на операторите;

3. процедурите за избор и осъществяване на превантивни и оздравителни мерки, в т. ч. за консултации с обществеността;

4. имуществената отговорност на операторите и финансово-икономическата организация за осигуряване на дейностите за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

5. изискванията за сътрудничество и обмен на информация по отношение на екологични щети с други държави и с Европейската комисия.

Ред за разглеждане на оценката и отстраняване на екологичните щети

Оценката на екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация, се извършва от експерти, регистрирани в публичния регистър по реда на ЗООС и в съответствие с Методиката, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите. Оценката се изготвя въз основа на оценка на риска за човешкото здраве и околната среда вследствие на нанесените щети като резултатите от нея се представят във вид на доклад.

За определяне на отговорността на държавата купувачът по приватизационната сделка или негов упълномощен представител в срок 6 месеца, считано от датата на придобиване на собствеността върху дяловете или акциите на приватизирания обект, представя в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) доклад за оценка на екологичните щети. Докладът включва и Програма за отстраняване на екологичните щети, която съдържа:

  1. график и описание на дейностите, които ще бъдат извършени;
  2. максимален размер на средствата за отстраняване на екологичните щети;
  3. разпределението на средствата по т. 2 по обекти и етапи.

В определения срок от 6 месеца купувачът по приватизационната сделка или негов упълномощен представител внася в МОСВ и Програма за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда включваща:

  1. Описание на дейностите, които трябва да се извършат, за да се приведат инсталациите в съответствие с нормативната уредба по околна среда.;
  2. Размер на инвестициите за дейността със срокове за изпълнението им;
  3. Специфичният резултат от изпълнението им (пример: намаляване на емисиите);
  4. Метода за контрол с описание на начина, по който ще става това.

Действията, заложени в Програма за привеждане на дейността на приватизирания обект в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда се осигуряват финансово от купувача по приватизационната сделка.

При непълноти в документацията МОСВ представя писмено изискване за нейното допълване като поставя срок не по-дълъг от 30 дни.

В случай че купувачът по приватизационната сделка или негов упълномощен представител не представи доклад за оценка необходимите документи в определения 6-месечен срок, той носи пълна отговорност за всички фактори, които замърсяват или увреждат околната среда, в резултат от настоящата и минала дейност на приватизирания обект, независимо от датата на придобиване на собствеността върху него.

Резултатът от тази оценка също е решение на МОСВ. Министърът на околната среда и водите се произнася с решение по тях по предложение на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ в срок два месеца от представяне на документите. Двете Програми са приложения към решението.

В същия този срок МОСВ съгласува с Министерството на финансите (МФ) максималния размер на средствата, необходими за отстраняване на екологичните щети, и графика за изпълнение на Програмата за отстраняване на екологичните щети в зависимост от възможностите за бюджетно финансиране.

Одобряване на проектната документация по Програмата за отстраняване на екологичните щети и финансиране на дейностите

За изпълнението на дейностите по Програмата за отстраняване на екологичните щети по етапи и обекти се изготвят задания за проектиране и график на времето за извършване на дейностите от програмата, които се внасят за одобряване от междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС), който представлява специализиран състав на ВЕЕС на МОСВ. Впоследствие съобразно графика изпълнителите на Програмата за отстраняване на екологичните щети внасят в МОСВ инвестиционни проекти, разработени въз основа на съответното одобрено задание за проектиране.

Междуведомственият експертен екологичен съвет разглежда и оценява документацията в срок 30 дни от внасянето й в МОСВ. При установяване на съществени пропуски и непълноти МЕЕС връща документацията за преработване и/или допълване, като дава конкретни указания за това и определя срок за представянето й.

Дейностите по Програмата за отстраняване на екологичните щети се финансират въз основа на одобрените от МЕЕС инвестиционни проекти. Отчитането на изпълнението на дейностите по програмата за отстраняване на екологичните щети се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, като се прилага необходимата аналитична отчетност по обекти, етапи и видове разходи.

Активите по смисъла на Закона за счетоводството, придобити при изпълнението на Програмата за отстраняване на екологичните щети чрез финансиране от държавата, са собственост на приватизираното дружество, съответно на купувачите на обособената част, и се използват целево и по предназначението им за опазване на околната среда и след цялостното изпълнение на програмата.

През 2007 г. е обнародвано изменение на Наредбата по отношение на наличните или добитите при изпълнението на Програмата за отстраняване на екологичните щети материали отпадъци от черни и цветни метали, резервни части и други търговски продукти. Те се смятат за собственост на държавата и се продават от съответния областен управител по реда на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост. Когато материалите по са свързани технологично с производствената дейност на приватизирания обект и не представляват стандартизиран търговски продукт, годен за реализация на пазара, те могат да бъдат закупени по искане на приватизираното дружество, за оползотворяване чрез влагане в производството (като суровина или допълнителен материал). За продажбата страните подписват допълнително споразумение към договора, в което се посочва начинът за формиране на цената и се регламентират отчетността, контролът и другите условия за изпълнение на поетите задължения. С приходите от продажбите се намаляват разходите за финансиране изпълнението на Програмата и разходите на съответния областен управител по изпълнението на продажбите, а когато получените средства са в по-голям размер от размера на необходимото или оставащото финансиране, разликата в повече се внася в приход на републиканския бюджет.

Посоченият ред за реализация на наличните или добитите при изпълнението на Програмата за отстраняване на екологичните щети материали не се прилага в случаите, когато материалите са обект на права за ползване по Закона за подземните богатства.

Оценка на възможни случаи за непосредствена заплаха от екологични щети и на случаи за причинени екологични щети

С влизането в сила на ЗОПОЕЩ през 2008 г., Операторите, включени в приложение № 1 към него са длъжни да предоставят информация, включително собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Оценката за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, която изготвят операторите е със съдържание съгласно приложение № 1 на НАРЕДБА № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ. Оценката на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети съдържа:
1. Кратко описание на дейността/дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора.
2. Описание на местоположението на площадката/площадките, на които се извършва дейността по т. 1.
3. Описание на стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации и др., вкл. и на наличните химически вещества и препарати на площадката.
4. Установени случаи на:
· непосредствена заплаха за възникване на екологични щети;
· екологични щети, причинени от дейност/и по т. 1 и/или експлоатацията на машини, съоръжения, инсталации и други по т. 3.
5. Анализ и оценка на информацията по т. 1 - 3 и случаите по т. 4 (ако има такива).

Операторът използва следните показатели при изготвяне на оценката за непосредствена заплаха за екологични щети:
1. изменението на количествените и/или качествените параметри на съоръжения и инсталации, разрешени с акт на компетентния орган;
2. изменението на физичните параметри на съоръжения и инсталации;
3. други отклонения от нормалния режим на работа.

Оценката се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации и се актуализира при промени в дейностите по приложение № 1 на ЗОПОЕЩ или в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Операторът планира превантивни и оздравителни мерки в предвидените от закона случаи, както и минималният размер на разходите за тяхното изпълнение въз основа на изискванията на НАРЕДБА № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Министърът на околната среда и водите създава и поддържа публичен регистър на операторите в съответствие с НАРЕДБАТА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ, който се публикува на интернет страницата на МОСВ.

Нормативни документи

Нормативните документи пряко касаещи оценката са:
1. ЗАКОН за опазване на околната среда
2. ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
3. НАРЕДБА за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
4. НАРЕДБА № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение
5. НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Указания за прилагане на процедурата:
1. Методически указания за обхват и съдържание на докладите за оценка на щетите от стари замърсявания при приватизация, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-219/02.06.1998 г.
2. Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България и допълнение № 1 към него, МОСОВ, София, 2001 г.