Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 10Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали
19 10 01Отпадъци от желязо и стомана
19 10 02Отпадъци от цветни метали
19 10 03*Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
19 10 04Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
19 10 05*Други фракции, съдържащи опасни вещества
19 10 06Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05