Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 03Стабилизирани/втвърдени отпадъци (5)
19 03 04*Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6)
19 03 05Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
19 03 06*Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни
19 03 07Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06