Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
11Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали
11 02Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали
11 02 02*Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)
11 02 03Отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда
11 02 05*Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества
11 02 06Отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05
11 02 07*Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
11 02 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба