Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
02 02Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход
02 02 01Утайки от измиване и почистване
02 02 02Отпадъци от животински тъкани
02 02 03Материали, негодни за консумация или преработване
02 02 04Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 02 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба