Оценки, анализи, експертизи

Нормативно регламентирани в българското законодателство оценки в сферата на околната среда

Представените оценки в сферата на околната среда са елемент на превантивната дейност, включваща описание на актуалното състояние на околната среда и прогноза за очакваните въздействия от планове, програми, инвестиционни предложения и др. дейности – предмет на оценка. Процедурите включват изготвянето на доклад, който винаги завършва със заключение, изготвено въз основа на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда. В заключението се посочва допустима ли е за реализация инициативата и ако е допустима какви са необходимите мерки за намаляване или предотвратяване на неблагоприятни въздействия.

Необходимост от изготвяне

 Оценката е етап в процеса на:

 1. Стратегическо планиране;
 2. Инвестиционно проектиране;
 3. Предпазване от появата на непосредствена заплаха за екологични щети и отстраняването на причинени такива;
 4. Отдаване на концесия на общинска и държавна собственост;
 5. Намаляване на хигиенно-защитната зона на обектите.

Видове оценки

 1. Екологична оценка (ЕО), т.н. стратегическа
 2. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 3. ЕО и ОВОС в трансграничен аспект
 4. Оценката на екологичните щети, настъпили от минали действия или бездействия до момента на приватизация
 5. Оценка за съвместимост (ОС)
 6. Екологичен анализ за отдаване на концесия на общинска и държавна собственост
 7. Комплексна екологична експертиза с оценка на здравния риск за намаляване на хигиенно-защитната зона на обектите

Първите три са дефинирани със Закона за околната среда, четвъртата – със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, петата – със Закона за биологичното разнообразие, шестата - със Закона за концесиите, седмата – със Закона за здравето. Всички оценки с изключение на тази за екологичните щети се извършват на етапа на изготвянето на проектите, плановете, програмите и инвестиционните предложения. Целта е в най-ранен етап да се определи степента на въздействие за опазване здравето на населението и компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане.

Указания за прилагането на процедурите:

 1. Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ, София 2002
 2. Указания за ОВОС на инвестиционни предложения, МОСВ, София 2002
 3. Указания по прилагане на процедурите по ОВОС и ЕО във връзка с § 72 от ПЗР на Закона за биологичното разнообразие – Заповед на МОСВ № РД-783/18.10.2006 г.
 4. Указания за координиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването – Заповед № РД-803/30.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите