Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 09Отпадъци от леене на черни метали
10 09 03Шлака от пещи
10 09 05*Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 09 06Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05
10 09 07*Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 09 08Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07
10 09 09*Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 09 10Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09
10 09 11*Други частици, съдържащи опасни вещества
10 09 12Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11
10 09 13*Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества
10 09 14Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13
10 09 15*Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
10 09 16Отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15
10 09 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба