Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
09Отпадъци от фотографската промишленост
09 01Отпадъци от фотографската промишленост
09 01 01*Разтвори от проявител и активатор на водна основа
09 01 02*Разтвори от офсетов проявител на водна основа
09 01 03*Разтвори от проявител на основата на разтворители
09 01 04*Фиксиращи разтвори
09 01 05*Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори
09 01 06*Отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване
09 01 07Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
09 01 08Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
09 01 10Фотоапарати за еднократна употреба без батерии
09 01 11*Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11
09 01 13*Отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06
09 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба