ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда)

 

Цели

С ОВОС се цели съвместяване на очакванията по отношение на околната среда в процеса на устойчиво развитие в съответствие с принципите на опазване на околната среда, интегрирани в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други.

Историческа справка

Процедурата по ОВОС в България е въведена през 1991 г. със Закона за опазване на околната среда, първият закон в тази област в началото на преходния период. Регламентираната процедура е съобразена с Директива на ЕС (85/337/ЕЕС) и въвежда превантивната дейност като основен принцип на управлението на околната среда. През 1992 г. е приета първата Наредба № 1 за ОВОС, детайлизираща процедурата и изискванията, поставени рамково в закона. В резултат на натрупания практически опит се налага подготовката и влизането в сила на нова Наредба(№1) по ОВОС, през 1995 г.

Следвайки практическото развитие на процеса на ОВОС в България и съобразено с опита и познанията по прилагането в страните–членки на Европейския съюз, ЗООС в частта по ОВОС се променя няколко пъти, с което се усъвършенстват правилата и изискванията по ОВОС. Най-значителното по своя обем и същност е изменението от 1997 г., когато се поставят конкретни критерии за извършване на задължителна ОВОС и ясно се регламентират компетентните органи.

През 1998 г. се отменя Наредбата от 1995 г. и се приема нова Наредба №4 за оценка въздействието върху околната среда. Това се налага за изпълнение на изискванията за съобразяване на българското законодателство с това на ЕС, както и за включване напълно практиката на ЕС. Отразена е значителна част от влязлата в сила Директива 97/11/ЕС за изменение на Директива 85/337/ЕЕС за ОВОС; прецизирани са изискванията към обхват и съдържание на докладите за ОВОС за планове и програми, проекти и обекти в експлоатация; детайлно се регламентира последователността на процеса за различните проекти и обекти, както и мястото на ОВОС в процеса на одобряване и разрешаване на инвестиционните намерения; поставя се началото на регламентирания контрол за изпълнение условията на издадените от компетентните органи решения по ОВОС. Също така е регламентирана процедурата по ОВОС за обекти с трансгранично въздействие в съответствие с ратифицираната от Република България през 1995 г. Конвенция за ОВОС в трансграничен контекст.

Участието на обществеността става задължителна и съществена част от процедурата по ОВОС в България. Регламентираните нормативни изисквания позволяват обществеността да изразява своето мнение към резултатите от извършената ОВОС (и косвено към самия план, проект или обект в експлоатация). Това дава възможност действително да бъде оказано въздействие при вземане на едно или друго решение - по отношение на съществуващите алтернативи, предлагане на нови алтернативи, в някои случаи дори и за не разрешаване на реализацията на проекта или частично спиране на обекти в експлоатация. В периода 1997-1998 г. от обществеността и НПО са отхвърлени няколко проекта.

Нормативната уредба ясно регламентира и процедурата за обжалване по съдебен ред на взетите решения по ОВОС от компетентните органи, МОСВ или РИОСВ.

България предприема стъпки и за прилагане на стратегическата ОВОС на планове и програми. През 1999 г. е създадена Междуведомствена комисия към МОСВ с участие на представители на МЗ, МЗГ, МРРБ и национални експерти, която конкретизира изискванията към обхват и съдържание на докладите за ОВОС за устройствените планове и техните изменения.

През 2003 г. е приета нова НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, която след изм. и доп. в периода 2006-2016 г. е действаща и понастоящем.

За кои обекти се извършва

ОВОС се извършва задължително на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 на ЗООС, както и за техните изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда. Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционните предложения за ново строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 2 на ЗООС, както и за всяко тяхно разширение или изменение, ако се очаква то да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Процес на ОВОС

Етапите от процеса на ОВОС са:

 1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;
 2. преценяване на необходимостта от ОВОС;
 3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;
 4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;
 5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 6. вземане на решение по ОВОС;
 7. осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС;
 8. презаверяване на решение по ОВОС, загубило правно действие.
етапипояснения
ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕВъзложителят осигурява задание за проектиране или прединвестиционно проучване в зависимост от намеренията си.
УВЕДОМЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ПО ОКОЛНА СРЕДА И ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕОсигурява се от възложителя, като уведомяването трябва да е писмено. Компетентните органи по околна среда са МОСВ и РИОСВ.
ПРЕЦЕНЯВАНЕ (SCREENING)

Извършва се от компетентния орган по околна среда за всеки конкретен случай, като:

 • за инвестиционно предложение в Приложение № 1 на ЗООС се изисква задължителното извършване на ОВОС;
 • за инвестиционно предложение в Приложение № 2 на ЗООС се преценява необходимостта от ОВОС, случай по случай и съобразно критерии.
 • за инвестиционно предложение извън Приложения № 1 и 2 на ЗООС, но засягащо елементи от Националната екологична мрежа се преценява необходимостта от ОВОС, случай по случай и съобразно критерии.

За случаите на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, компетентният орган по околна среда издава мотивирано решение:

 • за извършване на ОВОС;
 • да не се извършва ОВОС.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ОЦЕНКАТА (SCOPING)Изработването на заданието за обхвата на ОВОС се осигурява от възложителя, както и провеждането на консултации с компетентния орган по околна среда, специализирани ведомства, включително и поделенията на Министерството на здравеопазването и засегнатата общественост. Възложителят изготвя справка за резултатите от проведените консултации и за мотивите за приетите и неприетите препоръки и бележки. Информацията, получена при консултациите се използва при изготвянето на заданието. Възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОСВъзлага се от възложителя на колектив от експерти с ръководител. Изготвя се съобразно заданието и при ползване на актуални данни, съвременни познания и методи на оценка. В случай, че преди това е била проведена процедура по Екологична оценка на планове и/или програми, се вземат под внимание събраната информация, направените анализи при изготвянето на Екологичната оценка, както и становището на компетентния орган по нея.
ОЦЕНЯВАНЕНА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Възложителят представя изготвения доклад пред компетентния орган по околна среда за оценка на качеството му. Компетентният орган оценява качеството по степенна система, в резултат от която:

 • при положителна оценка се пристъпва към организиране на обществено обсъждане от страна на Възложителя;
 • при отрицателна оценка връща доклада за допълване/преработване, като дава конкретни указания за това.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОСВъзложителят предоставя копия от доклада на засегнатите общини/кметства/райони, посочени от компетентния орган по околна среда и съвместно с тях организира среща за обществено обсъждане, за което уведомява интересуващите се чрез средствата за масово осведомяване. Общините/кметствата/районите, компетентните органи по околна среда и възложителят осигуряват достъп до доклада за ОВОС на всички интересуващи се най-малко 1 месец преди датата на срещата. Възложителят представя пред компетентния орган по околна среда становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общественото обсъждане. При постъпили предложения за други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение Възложителят по своя преценка може да възложи допълнение към доклада и да организира ново обществено обсъждане.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС

Решението по ОВОС се взема от компетентния орган по околна среда въз основа на доклада за ОВОС и приложенията към него, документацията и становищата, получени в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане и решение на съответния Експертен екологичен съвет.  С Решението може да бъде:

 • одобрено осъществяването на инвестиционното предложение;
 • неодобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

Нормативна база

Указания за прилагането на процедурата: