ЕО (екологична оценка)

 

Дефиниция и цел на ЕО, процедура, последователност, резултат, указания за прилагане и нормативна база

Дефиниция и цели

С Екологичната оценка (ЕО) се дава представа за очакваните промени, които ще настъпят в околната среда от изпълнението на инвестиционните инициативи, заложени в планове и програми (ПП) в сферата на:

  • Селското и горско стопанство
  • Рибарството
  • Транспорта и далекосъобщенията
  • Енергетиката и промишлеността, включително добива на подземни богатства
  • Управлението на отпадъците
  • Управлението на водните ресурси
  • Туризма
  • Устройственото планиране и земеползването.

Целта на тази оценка е да осигури високо ниво на защита на околната среда чрез определяне на очакваното въздействие от дейностите, предмет на стратегическото планиране.

 

Кога се налага извършването

ЕО е задължителна за ПП в областите: селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези ПП очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 на ЗООС.
ПП в посочените области, но на местно равнище за малки територии и изменения на цитираните по-горе ПП се оценяват, когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда.
ЕО на ПП се извършва едновременно с изготвянето им и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание като се вземат предвид техните цели, териториалния обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези ПП включват.
Компетентният орган в лицето на министъра на околната среда и водите или директора на съответната РИОСВ преценява с решение необходимостта от ЕО за предложен ПП или за тяхно изменение, съгласно процедурата, определена с Наредбата за ЕО, съобразно следните критерии за определяне значимостта на въздействието им:

 1. характеристиките на ПП по отношение на:
  • степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите;
  • значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед за насърчаването на устойчиво развитие;
  • екологични проблеми от значение за плана или програмата;
  • значението на плана или програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда;
 2. характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: същност, времеви обхват и честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията(географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия(вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото насредство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности, интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита;
 3. степента, до която планът или програмата влияе върху други ПП, включително тези в дадена йерархия.

Процедура

Процедурата, описваща условията и реда за изготвяне на ЕО на ПП е представена в НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Приета с ПМС № 139 от 24 юни 2004 г.). Докладът за ЕО или екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване на колектив от експерти с ръководител.Екологичната оценка се извършва в следната последователност:

 1. преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО;
 2. изготвяне на доклад за ЕО;
 3. провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата;
 4. обществено обсъждане – когато се изисква за проекта на ПП съгласно специален закон или са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи при провеждане на консултациите;
 5. отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО;
 6. определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата;
 7. издаване на становище по ЕО;
 8. наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата.

Резултат

В резултат от провеждането на процедурата по ЕО на ПП се издава становище от компетентния орган, който е:

 1. за плановете и програмите, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание - министърът на околната среда и водите;
 2. за плановете и програмите, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет - директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или министърът на околната среда и водите в обхвата на тяхната компетентност.

Нормативна база

 

Указания и ръковоства за прилагане:

Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ, София 2002