Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
06 09Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор
06 09 02Шлака, съдържаща фосфор
06 09 03*Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества
06 09 04Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
06 09 99Отпадъци, неупоменати другаде
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба