Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
13Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)
13 05Отпадъци от маслено-водна сепарация
13 05 01*Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
13 05 02*Утайки от маслено-водни сепаратори
13 05 03*Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
13 05 06*Масло от маслено-водни сепаратори
13 05 07*Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
13 05 08*Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба