Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 08Отработени катализатори
16 08 01Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
16 08 02*Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали
16 08 03Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде
16 08 04Течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)
16 08 05*Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
16 08 06*Отработени течности, използвани като катализатори
16 08 07*Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба