Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
08Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила
08 01Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове
08 01 11*Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 12Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
08 01 13*Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 14Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
08 01 15*Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 16Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
08 01 17*Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 18Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
08 01 19*Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 01 20Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19
08 01 21*Отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
08 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба