Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 07Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина
10 07 01Шлаки от първия и втория етап на производство
10 07 02Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
10 07 03Твърди отпадъци от пречистване на газове
10 07 04Други частици и прах
10 07 05Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 07 07*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 07 08Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07
10 07 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба