Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
11Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали
11 01Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)
11 01 05*Киселини от химично почистване на повърхности
11 01 06*Киселини, неупоменати другаде
11 01 07*Основи от химично почистване на повърхности
11 01 08*Утайки от фосфатиране
11 01 09*Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
11 01 10Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09
11 01 11*Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества
11 01 12Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11
11 01 13*Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
11 01 14Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13
11 01 15*Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества
11 01 16*Наситени или отработени йонообменни смоли
11 01 98*Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
11 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба