Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 05Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и препарати
16 05 07*Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
16 05 08*Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
16 05 09Отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
16 05 04*Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества
16 05 05Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
16 05 06*Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба