Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
02 07Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки - с изключение на кафе, чай и какао
02 07 01Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
02 07 02Отпадъци от алкохолна дестилация
02 07 03Отпадъци от химично обработване
02 07 04Материали, негодни за консумация или преработване
02 07 05Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
02 07 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба