Екологична експертиза с оценка на здравния риск

 

Комплексна екологична експертиза с оценка на здравния риск за намаляване на хигиенно-защитната зона на обектите

Целта на Комплексната екологична експертиза е осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата й територия. Тя се извършва в случаите, когато е необходимо да се намаляват или увеличават хигиенно-защитните зони за обектите и дейностите, посочени в приложение № 1 към НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и когато за обекта не се изисква изготвяне на ОВОС. Представя се пред Министерството на здравеопазването заедно със становище на съответната РИОКОЗ. Изготвя се от независими експерти.

Резултат от тази експертиза е разрешение на министъра на здравеопазването, с което се увеличава или намалява разглежданата хигиенно-защитните зона.

През май 2011 г. е отменена  НАРЕДБА № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм., ДВ, бр. 38/17.05.2011 г.), с което се преустановява изготвянето на този вид екологични експертизи.

След отмяната през 2011 г. (ДВ, бр. 38/2011 г.) на НАРЕДБА № 7/1992 г. 
за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, този въпрос законово е определен в НАРЕДБА № 36 
от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - членове 16а, 16б, 16в и 19.

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда, всеки Възложител е задължен в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение да информира РИОСВ, на чиято територия ще бъде разположена инвестицията (образец на уведомлението, с което се информира, има на страницата на всяка инспекция). Процедурата е разписана в глава втора на НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В отговор на уведомлението РИОСВ подробно описва каква процедура трябва да се спазва за конкретното инвестиционно предложение.

 

Нормативно основание за изготвяне на експертизата: