Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
17Отпадъци от строителство и събаряне - вкл. почва, изкопана от замърсени места
17 05Почва - включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси
17 05 03*Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 04Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 05*Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 06Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
17 05 07*Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 05 08Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба