Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 02Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
16 02 09*Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
16 02 10*Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09
16 02 11*Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
16 02 12*Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
16 02 13*Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15*Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
16 02 16Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба