Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 04Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване
19 04 01Встъклени отпадъци
19 04 02*Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
19 04 03*Невстъклена твърда фаза
19 04 04Отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци