Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
08Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила
08 03Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила
08 03 07Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
08 03 08Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
08 03 12*Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 13Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
08 03 14*Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 15Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
08 03 16*Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
08 03 17*Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
08 03 18Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
08 03 19*Диспергирани масла
08 03 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба