Постановление на МС № 17 от 20.01.2017 г. за изменение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е публикувано в извънредния бр. 9 от 26.01.2017 г. на ДВ.

 

Наредбата въвежда изискванията на:

  1. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства
    (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.).
  2. Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30 март 2011 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.).
  3. Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на Приложение II на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 135/14 от 22.05.2013 г.).
  4. Директива 2016/774/ЕС на Комисията от 18 май 2016 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 128/4 от 19.05.2016 г.).

Внесени са промени в Приложение № 1 към чл. 5 с материалите и компонентите за МПС, изключени от обхвата на забраната за пускането им на пазара, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен хром.

Наредбата е приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г. и вече няколко пъти е претърпяла изменения. Новите промени са достъпни в Информационната система за правна информация на Министерски Съвет http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=9qmlLAe9XIPAxUSoLFmYmw==