Министерският съвет прие Плановете за управление на риска от наводнение(ПУРН) и Морската стратегия на страната за периода 2016-2021, а ЕК потвърди изпълнението на ангажиментите ни, произтичащи от европейското законодателство

 

Четирите ПУРН – за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район, както и Морската стратегия бяха приети от Министерския съвет на 28 декември 2016 г. С това бяха изпълнени и ангажиментите на МОСВ по предварителните условия на Европейската комисия, заложени в Споразумението за партньорство. Те са нов инструмент не само за България, но и за Европа с изключителна важност за намаляване на риска от наводнения и опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, стопанска дейност, защита на околната среда и културно-историческото наследство, както и за подобряване на готовността на населението и администрацията. Съдържат:

  1. предварителна оценка на риска от наводнения за определени райони със значителен потенциален риск;
  2. карти с различни сценарии на заливане при висока вълна и идентифицирани рисковите обекти.

Изготвените карти са налични на интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да служат при вземане на решения за строителство, инвестиции, застраховане на имуществото и др.

Въз основа на този анализ с цел минимизиране на риска от наводнения и последиците от тях в ПУРН са предвидени мерки за предотвратяване, защита и подготовка, включително подобряване на прогнозите и системите за ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения.

Приетите ПУРН и програмите от мерки са публикувани на интернет страниците на Басейновите дирекции и на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259

 

Морската стратегия се разработва за първи път за страната, в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Насочена е към опазване на състоянието на морските води на България, които включват крайбрежните и териториалните морски води и изключителната икономическа зона на страната. За крайбрежните морски води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморския район.

В Морската стратегия и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда са включени 6 национални и 17 трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени територии за България и Румъния, както и Планове за управлението им. Разработен е:

  1. регионален план за действие по морските отпадъци в Черно море;
  2. общ план за ранно откриване и оценка на въздействието на неместни видове и др.

Част от мерките са насочени към въвеждане на насърчителни механизми за използване на по-щадящи техники за риболов и добив на морска храна, мерки за регулиране на подводния шум и други.

Морската стратегия за периода 2016-2021 е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район и на МОСВ  ( http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 )