Нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци е публикувана в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.

 

С Постановление на МС № 20 от 25 януари 2017 г. е приета, предоставената за обществени консултации в края на миналата година, нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци(Наредба), публикувана в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. С него се отменят:

1. Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с Постановление №235 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 92 от 2013 г.).

2. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета с Постановление No 275 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 107 от 2013 г.).

В доклада на Министъра на околната среда и водите, представящ необходимостта от приемане на новата Наредба се посочва, че се постига:

  1. отстраняване на забелязани проблеми при прилагане на приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците;
  2. прилагане на изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците, въведени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по-специално чл. 22 от директивата, съгласно който държавите-членки на ЕС трябва да предприемат мерки за насърчаване на разделното събиране и третиране на биоотпадъците, чрез компостиране и анаеробно разграждане, с което да се постигне изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО а именно:
    • най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
    • най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
  3. регламентиране на задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), както и информация за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО;
  4. въвеждане на изискване на всеки 5 години общините да извършват морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Разписани са също основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията при които компоста и ферментационния продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

Определени са изискванията за вземане на проби за качество на материалите получени при третиране на биоотпадъците, както минималните изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти.

Наредбата е публикувана на страницата на МОСВ - http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17566