Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) е представен за обществени консултации

 

Разработен е с цел транспониране в българското законодателство на Решение 2014/955/ЕС на Комисията за изменение на Решение 2000/532/ЕО, с което ще се въведе изменение на списъка на отпадъците.

С проекта се правят промени в обозначенията на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за да се приведат в съответствие със Регламент (ЕС) №1357/2014. Целта е наименованията на определени опасни свойства да се приведат в съответствие със законодателството на Съюза в областта на химикалите и по-специално с новите кодове за клас и категория на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Промяната на наименованията на опасните свойства е адаптирана и към научно-техническия прогрес, за да бъдат съгласувани с нормативната уредба за химични вещества и смеси. Въведени са:

  1. нови наименования на опасните свойства Н 12 и Н 15, за да се осигури съответствие с наименованието на другите опасни свойства;
  2. критерии за определяне на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“, в съответствие с критериите на европейското законодателство за опасните химични вещества и смеси.

Представени са м отивите за разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Писмени становища могат да се изпращат на tsenkova@moew.government.bg и   dbaleva@moew.government.bg

Крайната дата за получаване на становища по проекта е 6 февруари 2017 г.