Разработва се Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие

Участниците в четвъртото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата могат да представят конкретни предложения и становища до края на октомври 2017 г. по двата междинни доклада, описващи моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на климата с основни констатации от секторните оценки. Те обсъдиха следващия етап от разработването на Националната стратегия за адаптация, финансирана по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., за чието изпълнение е сключено споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги.

Експерти от Световната банка представиха междинните доклади и предложиха мерки за адаптация към изменението на климата по сектори. Дискутирани бяха приоритетите при мерките и потенциални връзки между тях, както и междусекторни въпроси и предстоящи съвместни действия.