Проект на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

 

С проектозакона се въвежда заложеното в новата рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, приета в края на 2008 година от Европейският парламент и Съвета на Европейския съюз (ЕС) за хармонизиране на националното ни законодателство с изискванията на ЕС.

Целта на проекта на новия ЗУО е да бъдат намалени неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве и околната среда при образуване и третиране на отпадъци и използването на ресурсите чрез:

 1. прилагане на пет степенна йерархия при управление на отпадъците, която определя предотвратяване на отпадъците като първи приоритет, изисква и стимулира чрез комплекс от мерки и механизми повторната употреба и рециклирането, като предпочитани методи за третиране чрез оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия;
 2. въвеждане на цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителни отпадъци;
 3. въвеждане на разделно събиране най-малко за следните видове отпадъци: хартия, метал, пластмаса и стъкло, в срок до 2015 г.;
 4. предприемане на мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти и подготовка за повторна употреба;
 5. изготвяне на програми за предотвратяване образуването на отпадъците.

 

Очаква се приемането на проекта на закона да доведе до:

 1. Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците;
 2. Разширяване на обхвата на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, в т.ч. отпадъци от опаковки. Повишаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци в страната;
 3. Засилване на партньорството между общините при изграждане на система от регионални съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците, отговаряща на нормативните изисквания и съвременните технически стандарти;
 4. Ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци.
 5. Намаляване и предотвратяване на количествата отпадъци и правилно управление на отпадъчните потоци през целия жизнен цикъл.
 6. Премахване на излишна административна тежест за участниците в процесите по управление на отпадъците, включително и за контролните органи.

 

Проектът е предоставен на широко обществено обсъждане. Забележките и предложенията са отразени в законопроекта. Текста на проектозакона можете да намерите тук.