НАРЕДБА № Н-2
от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

 

Нова наредба относно Схемата на общността за управление по околна среда и одит (EMAS) е обнародвана в бр. 55 на Държавен вестник на 20 юли 2012 г. С нея се определя редът за регистрация на организациите по EMAS, както и подновяването, спирането и заличаването им, а така също контролът за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009. Наредбата отменя Наредба № 2 от 2008 г. за схема на Общността за управление по околна среда и одитиране (ДВ, бр. 96 от 2008 г.).

Участието на организациите в EMAS е доброволно. Образец на заявлението за откриване на процедура за регистрация, както и пълния текст на наредбата можете да намерите тук:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66453