Изменения в Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

 

МС на Р България прие постановление № 208 от 03.09.2012г. за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС №238/2009г.; попр. бр.97/2009г.). В шестмесечен срок от влизането й в сила, директорите на РИОСВ отменят с решение издадените комплексни разрешителни за инсталации извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС и едновременно с това уведомяват операторите какви разрешения/разрешителни следва да им бъдат издадени съгласно нормативната уредба по околна среда. ПМС № 208 е обнародвано в бр. 69 от 11.09.2012г. на ДВ и може да се види тук.