Консултации във връзка с изготвения Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

 

Министерският съвет провежда консултации с обществеността във връзка с изготвения Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, касещи:

  1. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
  2. Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,
  3. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Предложения се приемат до 10 октомври 2012г.