”ХидроГеоЕкоИнформ” ЕООД

 „ХидроГеоЕкоИнформ” ЕООД се ръководи от инж. Даниела Григорова Бакларова-Петрова. През последните години са извършвани основно следните дейности:

  1. подготовка на проектна документация за получаване на разрешителни за водовземания от пресни и минерални подземни води;
  2. изготвяне на хидрогеоложки доклади, обосновка на необходимите водни количества и проекти за добив на подземни води;
  3. изготвяне на хидроложки доклади за водовземане от повърхностни води;
  4. подготовка на документация за получаване на разрешителни за ползване на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води
  5. изготвяне на проекти за санитарно-охранителни зони за водоизточници с питейни и минерални води, както и в случаите за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
  6. експертна дейност във връзка с изготвяне/или участие при изготвянето на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
  7. изготвяне/или участие при изготвянето на заявления за комплексни разрешителни
  8. инженерно-геоложки проучвания на площадки при строителство на обекти;
  9. независим инженерен надзор при изграждане на тръбни експлоатационни кладенци и при строителството - приемане на геоложката основа в изкопите за фундаменти на сгради и съоръжения.

За контакт:
4003 Пловдив, ул. „Милеви скали” № 6, ап. 28
тел./факс: +359 32 331910, моб. тел.: +359 888 835 448

e-mail: dbaklarova@abv.bg