ЕТ „ЕкоТерра – Петър Грибачев“

Предмет на дейност:

  1. изготвяне на доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по компонента почви;
  2. проучване на почви, пробонабиране и анализиране на почвени проби – оценка, коментар на аналитичните резултати и препоръки;
  3. изготвяне на агроклиматична характеристика на районите;
  4. определяне и оценка на замърсяването на почвите с тежки метали и токсични елементи – олово (Pb), кадмий (Cd), мед (Cu), манган (Mg), цинк (Zn), арсен (As), кобалт (Co), никел (Ni), хром (Cr) и др.;
  5. оценка на почвите по пригодност за биологично производство на растения, както и за създаване и отглеждане на трайни насаждения с лозя, овощни видове, рози, шипки, лавандула и др.;
  6. консултации и препоръки за обработки, диференцирано, оптимизирано и балансирано, запасяващо и през вегетацията торене, според почвените условия и специфичните изисквания на отделните култури, чрез използване на съвременни комплексни екологични препарати и торове, обогатени на органика, макро- и микроелементи за почвено, с поливните води и листно приложение, одобрени за биологично производство на растения;
  7. консултации и методи за подобряване на култури, отглеждани на кисели, засолени, алкални, заблатени почви - видове торове, норми и срокове за торене;
  8. разработване на проекти за химическа мелиорация и биологична рекултивация на почви, увредени от уранодобива;
  9. определяне на материалите, методите и начините за подобряване и земеползване на вкислени, засолени, алкални и замърсени почви.

ЕТ „ЕкоТерра – Петър Грибачев“ има изготвени и успешно реализирани проекти за създаване на трайни и др. насаждения в България, Турция и Гърция. Натрупаният в продължение на 38 години университетски опит като почвовед, доцент, д-р по почвознание, в проучване и изследване на почви в България, Африка, Куба и Португалия дава самочувствие за консултиране и предлагане на високо ефективни методи и начини за екологосъобразно земеползване в синхрон с националното и европейско законодателство и устойчиво развитие на районите.

За контакт:
тел.: +359 32 99 37 68; +359 889 675 189
4023, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 27, вх. Б, ап. 5