Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

 

Приключиха обществените консултации по изготвения Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС), с който се въвеждат изискванията на:

  1. Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерски съвет за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация;
  2. чл. 31 от Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации;
  3. Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);
  4. Ревизираните Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС и Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

С проекта на ЗИД на ЗООС може да се запознаете тук