Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

 

До 20 август 2012 г. МОСВ провежда консултации с обществеността по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Повече информация можете да получите тук

http://www3.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=36