Проект на нов Закон за изменението на климата

 

До 29 август т.г. могат да се изпращат становища по проекта на новия Закон за изменението на климата, с който можете да се запознаете тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=660

 

Със Закона се цели намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване на изменението на климата, както и осигуряване на дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени чрез предприемането на национални мерки и въвеждането на европейски и международни механизми.

Писмени становища от заинтересованите лица могат да се изпращат и на експертите в МОСВ на следните адреси: rkangelova@moew.government.bg и dtodorova@moew.government.bg