Опасни химични вещества, смеси и изделия

 

В ДВ, бр. 1 от 03.01.2012 г. е обнародвана НАРЕДБА 
за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) 
(Приета с ПМС № 376 от 30 декември 2011 г.).

Основната цел е регламентиране на:

  1. Реда и начина за прилагане на определени ограничения от Приложение XVII на Регламент REACH, както и на изключенията от тях;
  2. Задълженията на физическите и юридическите лица, които пускат на пазара или употребяват определени опасни вещества, смеси или изделия, за които се съдържат ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);
  3. Координацията и сътрудничеството между органите, осъществяващи контрол върху ограниченията в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

В резултат се очаква високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез изпълнението на определени изисквания към икономическите оператори за предоставяне и съхранение на информация относно удостоверяване на съответствията с изключенията от определени ограничения за пускане на пазара и употреба на опасни вещества от Приложение XII на Регламент REACH.

Наредба

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3