Обнародвани нови наредби, касаещи дейностите с отпадъци

 

От началото на 2013 г. са обнародвани нови наредби, касаещи дейностите с отпадъци:

  1. НАРЕДБА
за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
(Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.)
(Обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.; попр., бр. 6 от 22.01.2013 г.);
  2. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.);
  3. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.);
  4. НАРЕДБА
за излезлите от употреба моторни превозни средства(ИУМПС)
(Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.)(Обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.);
  5. НАРЕДБА № 2 
от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
(Обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.).

С пълния текст на новите НАРЕДБИ можете да се запознаете тук.