Обнародван е новият Закон за управление на отпадъците

 

В бр. 53 на Държавен вестник от 13.07.2012 г. е обнародван новия ЗАКОН 
за управление на отпадъците, приет от XLI-вото Народно събрание на 28 юни 2012 г. - http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/13631/. С него се транспонират изискванията на Директива 2008/98/ЕС и създават условия за подобряване управлението на отпадъци в страната без риск за човешкото здраве и околната среда, както и за значително нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

Със ЗАКОНА се въвежда:

 1. нова петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия; отклонения от тази йерархия се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по причини, като техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на околната среда;
 2. изискване за приемане на Национален план за управление на отпадъците в обхват, съответстващ на изискванията на директивата, който ще замени съществуващата национална програма - като част от плана се предвижда и разработването на Програма за предотвратяване образуването на отпадъци;
 3. облекчения на процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел намаляване на административното натоварване на бизнеса - създаване на ясни правила за кандидатстване и получаване на разрешение;
 4. стриктен контрол върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен произход от физически лица;
 5. нови определения за "отпадък", включително„ опасни отпадъци“, „отработени масла“, „биологични отпадъци“; „търговец“, „брокер“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „подготовка за повторна употреба“; промени в определенията за “оползотворяване” и “рециклиране” с цел гарантиране на ясно разграничаване на двете понятия;
 6. понятията “странични продукти” и “край на отпадъка”, както и определяне на критериите и условията, при които дадено вещество или предмет могат да не бъдат разглеждани като отпадъци, и условията, при които определени отпадъци престават да бъдат отпадъци; целта е много странични продукти да се използват директно преди да станат отпадъци, както и насърчаване на рециклирането за намаляване на потреблението на природни ресурси - част от отпадъците и превръщането им в ценни суровини; критериите за „край на отпадъка” са насочени основно към следните групи отпадъци: инертни материали от строителство и разрушаване на сгради, метален скрап, автомобилни гуми, текстил, компост, отпадъчна хартия и стъкло;
 7. цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци и създаването на система от съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци;
 8. ясни задължения за кметовете на общини за управление на битовите отпадъци на територията на съответната община и създаване на законови механизми за изпълнение на поставените нови ангажименти;
 9. безусловна и неотменяема банкова гаранция от организациите по оползотворяване на отпадъци и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално за гарантиране постигането на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на масово разпространени отпадъци, за създаване на система за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на територията на Република България и обхващане на населението в нея;
 10. преструктуриране по групи на административните нарушения според вида на отпадъците с цел по-ясното им тълкуване.

Със ЗАКОНА се:

 1. запазва съществуващият разрешителен режим за всички дейности с опасни отпадъци, но се разширява обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение чрез замяната му с регистрационен режим, като тази промяна засяга основно дейностите по оползотворяване на неопасни отпадъци в случаите, определени с Директива 2008/98/ЕС; прецизират се условията за регистрация и прекратяване на регистрацията и се въвежда принципът на мълчаливо съгласие за всички предвидени регистрационни режими;
 2. отменя лицензионния режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и се заменя с разрешение за дейности с отпадъци като лицата, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ, издаден по реда на отменения Закон за управление на отпадъците, подават в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на разрешение по чл. 67 до директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките за извършване на дейности с отпадъците; към заявлението се представя банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността;
 3. отменя изискването за изготвяне на фирмени програми за управление на отпадъците и предоставя значително по-голяма свобода на общините при разработване на техните програми;
 4. завишава размера на част от предвидените санкции с цел те да бъдат ефективни, да имат възпиращ ефект и да бъдат съразмерни с естеството на нарушението и нанесените вреди.