Еко право


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директива 2015/2193 на Eвропейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации.

20/10/2016

Предстои да бъде транспонирана в българското законодателство Директивата за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. Приложното й поле е за горивни инсталации, включително съвкупност от две или повече нови горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW.

Срокът за въвеждане в сила на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят държавите членки с нея е до 19 декември 2017 г. Пълният текст на директивата може да разгледате тук.