Втори национален план за действие по енергийна ефективност

 

Вторият Национален план за действие по енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) е приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28.11.2011 г. и отразява заложеното в Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз. Той
обхваща периода 2011 – 2016 г. и прогноза до 2020 г. Изпълнението на ВНПДЕЕ трябва да допринесе за постигането на Националната цел за енергийни спестявания, определена в Първия национален план за действие по енергийна ефективност. Националната цел, която следва да бъде постигната през 2016 г., възлиза на 7 291 GWh годишни спестявания или 627 ktoe/год и представлява 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. (81024GWh).

Вторият тригодишен план за действие по енергийна ефективност
формулира междинна индикативна цел за периода 2011 – 2013 г., а именно спестяване на горива и енергии към 2013 г. в размер на 6 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 г. - можете да се запознаете с него тук.