Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.

 

Третият план за действие по изменение на климата е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г. и е валиден до края на 2020 г. С него се предвиждат мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели. С плана можете да се запознаете тук:

http://pris.government.bg/prin/search_results.aspx