Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

 

С Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г. е приет Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

Очаква се с неговото изпълнение да се превърне в реалност възлагането на зелени обществени поръчки в нашата страна. Предвижда се въздействие върху тенденциите в производството и потреблението с въвеждането на такава практика. Ползите от възлагането на зелени обществени поръчки включват:

  1. спестяване на материали и енергия;
  2. намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия жизнен цикъл на продуктите;
  3. създаване на реални стимули за разработване на екологосъобразни технологии;
  4. редуциране на отпадъците и замърсяването;
  5. намаляване на емисиите на парникови газове;
  6. ефективно управление на околната среда.

Търсенето на “по-зелени” продукти е в състояние да създава или разширява пазари на екологосъобразни продукти и услуги. Това, от своя страна, би стимулирало бизнеса да разработва екологосъобразни технологии, произвеждащи продукти и услуги с по-благоприятен ефект върху околната среда и върху икономиката като цяло. С Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г. може да се запознаете тук.